twitter facebook nasza-klasa

Menu

Aktualnoci
Przepisy porzdkowe na cmentarzu
Rekolecje dla narzeczonych
Historia parafii
Patron parafii
Porzdek mszy w.
Kancelaria
Kontakt
Administracja

Polecamy

KATOLIK.pl

Katolickie Radio Zamo

Diecezja Zamojsko - Lubaczowska

Statystyki

Historia parafii

Parafia rzymsko - katolicka p.w. w. Antoniego Padewskiego zostaa erygowana 30 wrzenia 1975 roku.

Do XIX wieku na terenie Raca istniaa parafia unicka. Historyczne zapiski mwi o funkcjonowaniu unickiej cerkwi w roku 1591. Ostatnia cerkiew z 1701 roku, po kasacie obrzdku greko - katolickiego zostaa zamieniona na prawosawn. Po odzyskaniu niepodlegoci w roku 1919 cerkiew bardzo zniszczon oddano katolikom i rekoncyliowano na koci, w ktrym raz w roku odbywao si naboestwo odpustowe na wito Narodzenia Matki Boskiej. W roku 1936 koci (dawna cerkiew) bardzo zniszczony, zosta rozebrany i sprzedany na licytacji. Po dawnej parafii unickiej pozosta may cmentarz
(w ssiedztwie Szkoy Podstawowej w Racu I).

#160;

Mieszkacy wsi tzw. acinnicy naleeli do parafii tarnogrodzkiej. W latach 1906 - 07 mimo sprzeciwu wadz carskich, mieszkacy Raca wyznania rzymsko - katolickiego wybudowali w rodku wsi niewielk murowan kaplic p.w. w. Antoniego Padewskiego

.

W roku 1958 mieszkacy Raca z pominiciem wszelkich wadz postanowili kaplic powikszy. Wykorzystujc kaplic, jako prezbiterium, dobudowano do niej obszerny korpus nawy gwnej i dwch bocznych oraz krucht. Budow zakoczono w roku 1961.

#160;

#160;

Jest ona pomnikiem nad mogiami 89 mieszkacw Raca, ktrych wymordowali hitlerowcy w czasie pacyfikacji w dniu 18.03.1943 r. W roku 1968 konspiracyjnie bez adnych zezwole dobudowano do kaplicy prezbiterium dwie zakrystie i dwa przedsionki. W nastpnym roku rozpoczto budow mieszkania dla ksidza.

W tym czasie Ks. Edward Wawerski - wikariusz parafii tarnogrodzkiej, jako rektor zaatwia wszelkie sprawy duszpasterskie i kancelaryjne, zamieszkujc przez szereg lat u jednego z parafian. Raniec zwizany by z parafi tarnogrodzk jedynie przez cmentarz grzebalny. Po wyjedzie ks. Wawerskiego do USA, przez p roku obowizki duszpasterskie peni Ks. Marian Szarek - emeryt z diecezji przemyskiej.

W roku1973 obowizki rektora kocioa w Racu obj Ks. Franciszek ysikowski - wikariusz tarnogrodzki. Zasta on do trudn sytuacj materialn - niewykoczone i zaniedbane wntrze kocioa i plebani.

Z pomoc parafian, ktrzy po wyjedzie ks. Wawerskiego zobojtnieli na sprawy parafialne, przystpiono do remontu kocioa i plebani. W latach 1973 - 75 wykonano stylowe oszalowanie wntrza kocioa, parkiet z drewna i jesionowe awki. W kociele zamontowano ogrzewanie - dar Polonii Brytyjskiej. Wykonano nowe ogrodzenie kocioa wok kocioa i plebani.

W dniu 30 wrzenia 1975 roku, zostaa erygowana parafia pod wezwaniem w. Antoniego Padewskiego przez Ks. Bp. Bolesawa Pylaka - Biskupa Lubelskiego. W skad parafii weszy nastpujce miejscowoci: Raniec wie, Wola Raniecka - kolonia, Kolonia Raniecka (cz parafii Tarnogrd) oraz Kolonia Raniecka z terenu parafii Obsza. W tym samym roku (9. Listopada) odbya si pierwsza kanoniczna wizytacja nowopowstaej parafii przez Biskupa Ordynariusza Ks. Dr Bolesawa Pylaka.

W roku 1976 uzyskano pozwolenie na lokalizacj cmentarza grzebalnego w Racu. Dotychczas pochwki odbyway si na cmentarzach w Tarnogrodzie lub Obszy, co byo do uciliwe dla parafian ze wzgldu na odlego. Powicenia cmentarza dokona Ks. Bp Edmund Ilcewicz dnia 20.VII.1980 podczas wizytacji kanonicznej. W dniu 1.IX.1980 r. odbya si pierwsza procesja na cmentarz grzebalny.

Bardzo radonie parafianie przeyli dzie 16.X.1978 r. - dzie, w ktrym zosta wybrany na papiea Metropolita Krakowski Kard. Karol Wojtya.

25. maja 1978 r. w uroczysto Boego Ciaa po raz pierwszy odbya si procesja do 4-ech otarzy przez wie. W dniu 30.VI.1981 r. Ks. Bp Ordynariusz zwolni Ks. Franciszka ysikowskiego ze stanowiska administratora parafii Raniec i mianowa administratorem parafii Rejowiec. Administratorem parafii Raniec zosta Ks. mgr Stanisaw Skrok, dotychczasowy wikariusz parafii Michw. Liturgiczne objcie parafii i wprowadzenie odbyo si 19 lipca 1981 roku.

Od pierwszego dnia swojego administrowania Ks. Skrok z wielkim sercem i zaangaowaniem przystpi do kontynuowania organizacji ycia parafialnego. Dziki umiejtnoci wsppracy potrafi zintegrowa i zmobilizowa parafian do podjcia wielu rnorodnych inicjatyw, ktre wzbogaciy ca wsplnot materialnie i duchowo.

W latach 1981 - 82 byy kontynuowane prace przy remoncie kocioa, sal katechetycznych u plebani. Bardzo duo wysiku woono przy rozbudowie cmentarza, ktry zosta powikszony i ogrodzony, wykonano bram wjazdow, studni oraz parking. Wielkim przedsiwziciem bya inicjatywa budowy Katechetycznego Punktu Sakralnego w pobliu Technikum Rolniczego. W kwietniu 1982 r. zostaa wydana pozytywna opinia Woj. Biura Planowania Przestrzennego w Zamociu w sprawie lokalizacji budowy. Ju w sierpniu tego roku zostay podjte prace przy wykopie i wylewaniu fundamentw. Przez ca zim zwoone byy materiay na budow kaplicy.

W nastpnym roku wiosn (7.IV.1983) rozpoczto prace przy wznoszeniu murw kaplicy. Tempo prac byo bardzo due. Budowa bya prowadzona przez miejscowych murarzy, ktrym pomagali bardzo ofiarnie mieszkacy Raca. Wiele prac porzdkowych pomocniczych wykonywaa modzie Zespou Szk Rolniczych wraz z czci nauczycieli

.

18.IX.1983 r. - Ks. Kan. Dr Stanisaw Rojek - kanclerz Kurii Biskupiej w Lublinie dokona uroczystego wmurowania kamienia wgielnego i aktu erekcyjnego pod budowan kaplic. Patronem kaplicy i modziey, dla ktrej przede wszystkim miaa suy kaplica ustanowiony zosta w. Stanisaw Kostka.

Podstawowe prace budowlane wraz z czciowym pokryciem dachu blach zostay wykonane pod koniec 1983 roku. W roku 1984 kontynuowano prace przy budowie kaplicy; zakadanie instalacji elektrycznej, tynkowanie, wykonanie podjazdw, pooono podogi w Sali katechetycznej i zakrystii. W nastpnych latach w kaplicy trway prace wykoczeniowe, bardzo materiao- u pracochonne. Dziki duej materialnej i rzeczowej ofiarnoci parafian udao si wiele prac zakoczy w przewidywanych terminach.

Wystrj kaplicy zaprojektowa artysta plastyk z Jarosawia - Stanisaw Lenar. Jest on te autorem projektu i wykonawc otarza gwnego i bocznych w kaplicy. Po wprowadzeniu religii do szk, kaplica uzyskaa status kocioa filialnego.

W dniu 20.IX.1992 r. podczas uroczystoci odpustowych Biskup Ordynariusz Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej Ks. Bp prof. Dr hab. Jan rutwa powici koci filialny.

Rwnolegle z budow kaplicy prowadzono wiele prac remontowych i modernizacyjnych przy gwnym kociele parafialnym. Wymieniono pokrycie dachowe na blaszane, wykonano nowe schody wejciowe do wityni.

Jednym ze znaczcych przedsiwzi bya budowa dzwonnicy przy kociele parafialnym i zakup dzwonw. Dzwony wykonane w ludwisarni Felczyskich w Przemylu zostay sprowadzone do Raca w styczniu 1989 roku. Dzwony Maryja i Jzef oraz dzwonnic powici podczas wizytacji kanonicznej Ks. Bp prof. Dr hab. Jan rutwa.

Wikszo parafian z rwnie duym zaangaowaniem uczestniczy w rnych formach ycia religijnego parafialnego. Przejawia si to uczestnictwem w niedzielnych mszach i naboestwach z rnych okazji.

Opracowa: Stanisaw Gmiterek

 


All rights reserved 2006 - 2021

Design&Hosting by: witka.net
Internet Provider: PBKomp